Velomed, management, economie, educație, proiecte, business

  

 

VELOMED SRL

www.velomed.ro

Viitorul este inovația. Susținem inovatorii dinamici să creeze cu scop. Integrarea este cheia succesului economic. Scopul este nobil. Beneficiul este al tuturor.

COLABORARE INTERNAȚIONALĂ >

< PAGINA PRINCIPALĂ CAPABILITĂȚI

PRIN PARTENERIATELE NOASTRE BENEFICIEM DE ACCES LA:
CENTRUL DE STUDII ÎN ȘTIINȚA MEDIULUI 
Echipamente:

<difractometru de raze X pentru monocristale cu sursă duală;
<spectrometru de rezonanță magnetică nucleară;
<spectrofotometru UV-VIS pentru analize spectrofotometrice de absorbanță, transmitanță, reflectanță și energie;
<7700X ICP-MS tandem Infinity pentru detectarea atomilor din diverse probe;
<microscop cu scanare electronică (SEM);
<spectrofotometru infraroșu cu transformată Fourier;
<spectrometru de analiză chimică a aerosolilor;
<spectrofluorimetru destinat măsurătorilor de fluorescență în regim staționar;
<cromatograf de lichide cuplat cu spectrometru de masă;
<spectrometru de masă cu transfer de proton;
<cromatograf de lichide cu detector diode array și cu detector de fluorescență;
<spectrofotometru de absorbție atomică de înaltă rezoluție cu sursă continuă cu flacără, cuptor de grafit, sistem de hidruri și sistem de solide. 
Echipamente:

<Microscop electronic de transmisie;
<Agitator pentru plăci de microtitru;
<Microtom semi-automat;
<Sisteme pentru determinări ale fotosintezei şi respiraţiei în fază gazoasă;
<Sisteme pentru determinarea fotosintezei şi respiraţiei în fază lichidă;
<Unitatea de mineralizare (digestie) pentru determinarea azotului total şi a proteinelor;
<Unitatea de neutralizare vapori toxici;
<Unitatea de distilare;
<Incubator cu sisteme integrate pentru imagini şi softuri pentru procesarea datelor;
<Cameră de creştere pentru plante;
<Lampă UV;
<Agitator mecanic cu mişcare reciprocă;
<Stereomicroscop cu iluminare fibră optică;
<Microscop fotonic pentru cercetare;
<Refractometru Abbé;
<Stereomicoscop;
<Cameră video digitală color pentru microscopie;
<Fluorimetru portabil pentru clorofilă.
Echipamente:

<Cameră de simulare a atmosferei;
<Cromatograf de gaze comprehensiv cu detector de ionizare în flacără și cu spectrometru de masă;
<Analizoare (monitoare) și generatoare;
<Sistem de scanare a mobilității particulelor de aerosoli;
<Cromatograf ionic;
<Sistem pentru analiză termică cuplat cu spectrometru.
Echipamente:
  
<Spectrofotometru compact cu două canale;
<Sistem LIF (laser pulsat cu colorant);
<Spectrometru de masă pentru analiza de particule încărcate sau neutre;
<Sursă de tensiune continuă;
<Sursă de radiofrecvență.

Echipamente:
  
<Incintă pentru gaze și anexe de control;
<Sistem de măsură a parametrilor electrici;
<Detector de gaze;
<Stație meteorologică automată fixă;
<Sistem de analiză termică simultană pentru polimeri, ceramică, compozite, nanomateriale, aliaje și metale;
<Analizor de impedanță cu accesorii.
Echipamente:

<Analizor de carbon total cu modul HTC pentru solide;
<Analizor de mercur- Spectrofotometru de absorbție atomică;
<Sistem de pregătire a probelor cu microunde;
<Sistem de ablație laser;
<Cameră curată cu atmosferă controlată: spectrofotometru cu plasmă cuplată inductiv;
<Sonometru pentru monitorizarea zgomotului urban;
<Sistem Informațional Geografic pentru teledetecție.
LABORATOR DE STUDII ȘI ANALIZE ECONOMICE DE MEDIU


Direcții de cercetare:
<evaluarea afacerilor în condițiile internalizării efectelor activității asupra mediului;
<analiza și evaluarea economică a resurselor de mediu;
<analiza și evaluarea economică a efectelor poluării;
<studiul oportunității introducerii tehnologiilor nepoluante în activitățile economice;
<evaluarea impactului degradării mediului asupra populației, prin anchete statistice;
<studiul și previziunea efectelor urbanizării asupra mediului.

 

 

 

LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE:
  
Direcții de cercetare:
<monitorizarea poluanților anorganici și organici din matrici naturale;
<studii privind stabilitatea structurilor unor compuși necunoscuți;
<studii de mecanisme de reacții în condiții naturale a compușilor organici volatili;
<aplicarea de noi metode de identificare, separare, concentrare și determinare a poluanților din mediu;
<eliminarea unor agenți poluanți din ape reziduale;
<analize structural-organice prin rezonanța magnetică nucleară;
<caracterizarea fizico-chimică a monocristalelor.
Indicatori urmăriți:
<identificarea compușilor organici volatili specifice regiunii de nord-est (alcalini, alchene, hidrocarburi aromatice-BTX, alcooli, aldehide, acizi organici);
<identificarea compoziției chimice a pulberilor sedimentabile (fracția organică);
<idetificarea poluanților organici persistenți (POPs) din ape și sedimente;
<calitatea precipitațiilor cu stabilitatea conținutului în materie organică din precipitații și a influenței fracțiuni organice la pH-ul precipitațiilor.
Obiectiv:
<identificarea și cuantificarea ca instrumente de evaluare calitativă și cantitativă a compușilor organici volatili poluanți;
<identificarea și cuantificarea ca instrumente de racordare a politicii și legislației de mediu din Regiunea Nord-Est a României, la politica de mediu europeană și internațională;
<identificarea și cuantificarea, ca promisiuni pentru viitor, pentru respectarea legalității, creșterea calității vieții, conservarea biodiversității ecosistemelor.

LABORATOR DE BIOMONITORIZARE ȘI REMEDIERE A CALITĂȚII MEDIULUI

Direcții de cercetare:
<biomonitorizarea poluării aerului, apei și solului, utilizând specii de organisme vii ca monitori;
<investigarea unor biomarkeri ai poluării (structurali, fiziologici și biochimici);
<evaluarea potențialului ecotoxicologic al mediului acvatic și terestru;
<bioremedierea calității mediului față de metal, compuși organici din diverse matrici naturale: fitoremediere, biotehnologii microbiene, biotehnologii de micoremediere a solurilor poluate.
LABORATOR DE INVESTIGARE A PROCESELOR FIZICO-CHIMICE DIN ATMOSFERĂ
ȘI DE TESTARE DE NOI TEHNOLOGII ECOLOGICE DE DISTRUGERE A POLUANȚILOR GAZOȘI

1. Componenta Chimia Atmosferei

Direcții de cercetare:
<impactul compușilor organici volatili (VOCs) asupra chimismului troposferic;
<poluarea aerului și estimarea impactului determinat de VOCs asupra speciilor oxidante din troposferă, ciclului azotului și ulterior asupra climei;
<studii asupra modificărilor induse de factorul antropic asupra puterii de oxidare a atmosferei, compoziției chimice a aerosolilor și influența acestora asupra climei;
<studii cinetice în fază gazoasă;
<studiul experimental și teoretic al tranzițiilor de fază;
<analiză termică și cinetică neizotermă.

2. Componenta de utilizare a tehnologiilor ecologice de distrugere a poluanților gazoși
  
Direcții de cercetare:
<desfășurarea de studii experimentale asupra eficienței distrugerii prin diferite tipuri de descărcări (descărcări de microunde, microdescărcări, descărcări de tip DBD) la presiune atmosferică a diverșilor produși toxici (compuși organici volatili);
<diagnoza prin metode electrice, optice și spectrale, în vederea înțelegerii mecanismelor fizice și chimice implicate în procesele de volum și de suprafață, în diverse tipuri de descărcări folosite în distrugerea de poluanți gazoși.
3. Componenta de Fizica Atmosferei: testarea de noi senzori de monitorizare a poluanților gazoși, cu aplicabilitate tehnologică
  
  Direcții de cercetare:
<testarea caracteristicilor de senzori de gaz ale unor materiale semiconductoare (semiconductori oxidici), metale, aliaje și compuși metalici, compuși organici (diferite clase, cu masă moleculară mică și polimeri), precum și compozite în straturi subțiri, prin investigarea caracteristicilor electrice, în funcție de concentrația de agent poluant;
<obținerea și testarea unor structuri funcționale de senzori de gaze poluante cu straturi subțiri (semiconductoare, metalice, compozite).
LABORATOR DE ENVIROMATICĂ
  
Domenii de cercetare:
Geomonitoring și analiză spațială:
<monitorizarea poluanților anorganici și organici din matrici naturale;
<studierea poluanților utilizând metodologii noi de investigare a diferitelor scări regionale și elaborarea de noi tehnologii ecologice de distrugere a acestora;
<modelarea, spațializarea și crearea de baze de date complexe specifice;
<studii geodemografice, economice și social-economice;
<studii privind riscurile și hazardele asociate diferitelor procese naturale și antropice;
<studii de impact asupra mediului.

 

 

 

A lua legatura:

Coordonator: dr.ing. Dionisie Lefter

Platforma specializată inteligentă RoMold INVENT

 

 

Str. Străpungere Silvestru nr. 52,

bl. T3-4, sc. B, ap. 1, Iași,       

Jud. Iași, România, cod 700004

e-mail: velomed.srl@gmail.com

+40 744 501 422